Jäsenehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin “ehdot”) sovelletaan 3H Valmennuskonsepti Oy:n (myöhemmin Kontti Valmennuskeskus) jäsenyyksiin 1.11.2020 alkaen. Jäsenehtoihin tulee välillä muutoksia, ajan tasalla olevat jäsenehdot näet osoitteessa konttivalmennuskeskus.selz.com tai saat ne pyytämällä info@konttivalmennuskeskus.fi

 

1. Yleistä
1.1 Ehdot ovat osa Kontti Valmennuskeskuksen jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on
laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja Kontti Valmennuskeskuksen välillä.

2. Kontti Valmennuskeskus-jäsenyys
2.1 Kontti Valmennuskeskuksen palveluiden käyttäminen edellyttää Kontti Valmennuskeskuksen
jäsenyyttä.
2.2. Kontti Valmennuskeskuksen jäseneksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt, jotka eivät ole
velkaa Kontti Valmennuskeskukselle ja joiden terveydentila on lähtökohtaisesti hyvä.
2.3 Kohdasta 2.2. poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen Kontti Valmennuskeskuksen
kanssa (vähintään 16-vuotiaan alaikäisen huollettavansa puolesta). Tällöin Jäsensopimuksen tehnyt
huoltaja vastaa viime kädessä Jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.
2.4 Jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin toistaiseksi.
2.5 Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle
2.6 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Kontti Valmennuskeskus voi Jäsenen jäsenyyden aikana
yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai valmennuskeskuksen aukioloja kysynnän ja
resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.
2.7 Päiväsopimuksen käyttöoikeus. Arkipäivinä jäsenen tulee kirjautua valmennuskeskukseen ennen
klo 15.00 ja Jäsen voi osallistua ennen klo 15.00 alkaville ryhmävalmennustunneille. Viikonloppuisin
päiväjäsenellä ei ole käyttöoikeutta Kontti Valmennuskukseen.

3. Jäsenmaksut
3.1 Jäsenen tai muun henkilön, joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen
jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut
(”Jäsenmaksu”) Kontti Valmennuskeskuksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
3.2 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan Kontti Valmennuskeskuksen
voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. Poikkeuksena tähän on jäsenyyden aloituskuukausi, jonka
veloituksesta sovitaan jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä.
3.3 Jäsenen ei kuitenkaan tarvitse maksaa Jäsenmaksua siltä ajalta kun:
• jäsenyys on tauolla ehtojen kohdan 6 mukaisesti; tai
• jäsenyys on lukittu
3.4 Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-lasku sopimuksista jolla
mahdollistetaan Kontti Valmennuskeskuksen jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Jäsen
vastaa siitä, että jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.
3.5 Mikäli Jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen
maksamaan myöhästyneille jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n
mukaan. Lisäksi Kontti Valmennuskeskus voi periä Jäseneltä myöhästyneiden jäsenmaksujen
perinnästä aiheutuneet kulut.
3.6 Kontti Valmennuskeskus siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli
Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja
suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita.

4. Jäsenen velvollisuudet sekä jäsenkortti
4.1 Jäsen on velvollinen:
● tutustumaan ja noudattamaan Kontti Valmennuskeskuksen kulloinkin voimassa olevia
turvallisuus- ja järjestysääntöjä, jotka löytyvät Kontti Valmennuskeskuksen Internet-sivuilta
sekä Konttimanuaalista.
● ilmoittamaan Kontti Valmennuskeskukselle, jos Jäsenen oikeus jäsenmaksun alennukseen tai
peruste muihin jäsenetuihin muuttuu.
● Kontti Valmennuskeskus voi vaatia jäsentä esittämään voimassa olevan todistuksen tai muun
selvityksen, jonka perusteella Jäsen on oikeuttu jäsenmaksun alennukseen tai muihin erityisiin
jäsenetuihin. Alennusoikeus tulee todistaa vuosittain.
● leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan.
● todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
● huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.
4.2 Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten
aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty Kontti Valmennuskeskuksessa.
4.3 Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen jäsenkortin. Jäsenkorttia
käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on Kontti
Valmennuskeskuksen omaisuutta ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei siten saa siirtää tai lainata
kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti ja omalta osaltaan
varmistamaan ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan
mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi Kontti
Valmennuskeskukselle. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa Kontti Valmennuskeskus lukitsee
jäsenkortin ja toimittaa Jäsenelle uuden kortin. Uuden jäsenkortin toimittamisesta on Jäsenen
maksettava kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

5. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely
5.1 Jäsensopimuksen allekirjoittamalla Jäsen hyväksyy sen, että Kontti Valmennuskeskus voi lähettää
jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.
5.2 Jäsen hyväksyy sen, että Kontti Valmennuskeskus voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä
koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä Kontti
Valmennuskeskuksen palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä
mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla
mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä Kontti Valmennuskeskuksen kulloinkin tarjolla olevista
palveluista. Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Kontti Valmennuskeskus voi tallentaa Jäsenen
harjoitushistoriaa Harjoitushistorian tallentaminen mahdollistaa Jäsenen harjoitusaktiivisuuden
seurannan sekä harjoittelun ohjauksen. Harjoitushistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa
ja mille tunneille Jäsen on osallistunut Kontti Valmennuskeskuksessa, mitä palveluita tai tarjouksia
Jäsen on hankkinut tai hyödyntänyt, onko Jäsen varannut etukäteen paikan ryhmävalmennustunneille
tai muuhun harjoitteluun sekä onko Jäsen osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille. Jäsenellä on
aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa sekä vaatia sen poistamista. Saatuaan Jäseneltä pyynnön
harjoitushistorian poistamisesta, harjoitushistoria poistetaan välittömästi.
5.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin
perustuvat tietojen luovutukset.
5.4 Edellä esitetty Jäsenen suostumus Jäsentä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria)
tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen Kontti Valmennuskeskuksen markkinoinnissa on voimassa
Jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kolme (3) kuukautta Jäsensopimuksen päättymisen jälkeen,
elleivät osapuolet muuta sovi.

6. Jäsenyyden väliaikainen tauottaminen
6.1 Jäsenyyden voi tauottaa kalenterivuoden aikana 1-3 kalenterikuukaudeksi. Taukokuukaudet voi
pitää erikseen tai kaikki peräkkäin. Jokaisesta jäsenyyden tauotuksesta veloitetaan tauotusmaksu 35€
kerran. Tauotusta ei voida tehdä lyhyemmäksi ajaksi kuin 1 kokonaiseksi kalenterikuukaudeksi.
6.2 Vuosijäsenyyden voi tauottaa harjoitteluvuoden aikana ilman tauotusmaksua yhdeksi kuukaudeksi.
6.3 Jäsenyyden tauottamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisesti Kontti
Valmennuskeskuksessa viimeistään ensimmäistä taukokuukautta edeltävän kuukauden 10. päivään
mennessä.

7. Jäsensopimuksen päättäminen
7.1 Jäsen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen irtisanomisajan ollessa yksi (1)
kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan
kalenterikuukauden alusta alkaen. Jäsenyyttä ei voi päättää taukokuukauteen. Vuosijäsenyyttä ei voi irtisanoa kesken harjoitteluvuoden eli vuosijäsen sitoutuu Kontti Valmennuskeskuksen jäseneksi yhdeksi vuodeksi.
7.2 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisesti Kontti
Valmennuskeskuksessa.
7.3. Irtisanottaessa Jäsensopimus on Jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää Kontti Valmennuskeskuksen
muita palveluita jäsensopimuksen mukaisesti jäsensopimuksen voimassaoloajan loppuun.
7.4 Jos Kontti Valmennuskeskus ja Jäsen yhteisesti toteavat, että harjoittelu voi heikentää Jäsenen
terveyttä, Jäsensopimus voidaan yhteisestä sopimuksesta päättää. Jäsenelle palautetaan tällöin
mahdollisesti ennakkoon maksetut Jäsenmaksut Jäsensopimuksen ennenaikaisen päättymishetken
jälkeiseltä ajalta, poikkeuksena tästä liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida
verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.
7.5 Mikäli Kontti Valmennuskeskuksella on perusteltu syy epäillä harjoittelun heikentävän Jäsenen
terveyttä, voi Kontti Valmennuskeskus keskeyttää tilapäisesti Jäsenen harjoittelun ja pyytää Jäsentä
toimittamaan terveydenhuoltohenkilön kirjallisen lausunnon tai muun selvityksen, joka osoittaa, että
harjoittelu on Jäsenen terveyden kannalta turvallista.
7.6 Kontti Valmennuskeskuksella on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa,
jäsenmaksuja sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Jäsenelle epäsuotuisia, Jäsentä tiedotetaan
muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos Kontti
Valmennuskeskus päättää olennaisista ja Jäsenen kannalta epäedullisista muutoksista
jäsensopimuksen ehtoihin, on Jäsenellä aina oikeus irtisanoa jäsensopimus muutoin sovellettavasta
irtisanomisajasta poiketen päättymään muutosten voimaantulosta lukien. Irtisanominen tulee tehdä
kohdan 7.2. Mukaisesti. Jos Jäsen on maksanut jäsenmaksuja etukäteen palautetaan maksut.
Lliikuntamaksuseteleillä tehtyjä ennakkomaksuja ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.
7.7 Kontti Valmennuskeskuksella on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa jäsensopimus
päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja tai Kontti
Valmennuskeskuksen muuta ohjeistusta.
Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):
• Jäsenmaksujen laiminlyönti.
• Kontti Valmennuskeskuksen turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen.

8. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu
8.1 Henkilökohtaisen omaisuuden säilyttäminen omalla vastuulla.
8.2 Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaa Kontti Valmennuskeskuksen tiloihin, Kontti Valmennuskeskuksella
on oikeus ottaa omaisuus säilytykseen.
8.3 Kontti Valmennuskeskus ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista,
varkauksista tai muista Jäsenen Kontti Valmennuskeskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden
menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu
9.1 Kontti Valmennuskeskus ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista
jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan
osoittaa johtuvan Kontti Valmennuskeskuksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja
joita ei ole voitu kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).
9.2 Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.
9.3 Jäsenen ja Kontti Valmennuskeskuksen väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos
yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
9.4 Harjoittelu on omalla vastuulla eikä Kontti Valmennuskeskus vastaa harjoittelussa tapahtuvista
loukkaantumisista.